My Mind is Yours

วิธีใหม่ที่สมบูรณ์ในการจิตนาการแอพโซเชียล My Mind is Yours ทำให้การติดต่อผู้อื่นผ่านแอพสนุกและน่าตื่นเต้น

ความท้าทาย

ลูกค้ามาหาเราที่ imangu โดยมีแนวคิดในการพัฒนาแอพโซเชียลซึ่งสร้างการติดต่อระหว่างผู้ใช้ด้วยวิธีการใหม่และสมบูรณ์แบบแนวคิดก็คือการลบสิ่งกีดขวางให้ได้มากที่สุดและให้ผู้ใช้เขียนซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีความคิดใดๆจากภาพโปรไฟล์และคำอธิบายแอพนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถท้าทายผู้อื่นโดยปราศจากอคติหรือความคาดหวัง

ทางออกของเรา

จากการเริ่มต้นเป็นที่ชัดเจนว่าแอพนี้มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับผู้ใช้จำนวนมากดังนั้นเราจึงแนะนำให้พัฒนาแอพนี้เป็นแอพ Native สำหรับ iOS และAndroid ด้วยแบ็กเอนด์ของ PHP นอกจากนี้การออกแบบจะต้องสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้นเพื่อให้ตรงกับทุกแง่มุมของแนวคิด

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์คือแอพที่สวยงามพร้อมการออกแบบที่ราบรื่นทำให้ใช้งานง่ายและสะดวก แอพนี้มี ผู้ใช้ 200 คนในวันแรกหลังจากเปิดตัวและเมื่อคำเหล่านี้เขียนขึ้นจำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นเป็น หลายพันคน ตั้งแต่แรกเริ่มแอพได้รับการพัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันและ ตอนนี้กำลังจะเปิดตัวในตลาดเยอรมันซึ่งเราทุกคนคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่

My Mind Is Yours case image
ใหบรการ

MY MIND IS YOURS ไดรบการวางแผนและพฒนาตงแตเรมตนโดย imangu วธการดง ตอไปนทใชในระหวางการพฒนาในชวงระยะเวลา 2 เดอน

การวเคราะห
การบรหารโครงการ
ออกแบบ
เซรฟเวอรแอป
REST API
แอพเนทฟ
SEO
SMM
Niels Krogsgaard Eskildsen
ผจดการโครงการ
Niels Krogsgaard Eskildsen

MY MIND IS YOURS เปนผลมาจากความรวมมอทสมบรณแบบดวย imangu เนองจาก
เราไมเคยลองพฒนาแอพมากอนมนสคญมากทเราจะตองหาคคาทเหมาะสม เราพบวาใน
imangu
imangu ทใหกระบวนการสามารถจดการไดตงแตตนและนทางเราอยางปลอดภยตลอด
กระบวนการ imangu รวดเรวในการเขาใจความคดเบองหลงโครงการและหลงจากนนก
วางแผนกลยทธทสมจรง สงนมทงสวนการออกแบบและการพฒนาจรง
สงทคณไมเขาใจจะอธบายใหคณในวธทนาพอใจและปญหาใด ๆ ทเกดขนในระหวาง
กระบวนการจะแกไขในวธทดทสดและในโทนสทนาพอใจ
เราภมใจในแอพของเรามากและหวงวาจะดเนนการตอไป

Anders Mortensen.
CEO