FAVER

Panic App สหรบสมารทโฟนของคณ รบความชวยเหลอจากเพอนและคนในพนทของ คณเมอใดกตามทคณตองการ!

ความทาทาย

ลกคามาหาเราดวยวสยทศนในการพฒนาแอพ ซงทหนาทเปนปมตกใจและสญญาณ SOS สหรบผใชทตองการความชวยเหลอ แนวคดนคอการเชอมตอเครอขายผชวยเหลอ ในพนทใกลกบเหยอและทใหผใชรายอนสามารถคนหาและชวยเหลอผทตองการความ ชวยเหลอ ยงไปกวานนแอพนจะตองใชงานงายและใชงานงายในสถานการณทเครยดมาก

ทางออกของเรา

จากจดเรมตนมนชดเจนวามนจะเปนประโยชนในการสรางแอปรอบ ๆ Google Maps API เนองจากมนทงานกบฟงกชนหลกหลายอยางทจนตนาการใน Panic App ดงนนเราจง แนะนใหพฒนาแผนท GPS และแคตตาลอกขอมลผใชโดยการรวมฟงกชนเขากบ Google API นอกจากนเนองจากความเสถยรความทนทานของแบตเตอรและประสทธภาพ ซงเปนปจจยสคญในแอพ SOS เราแนะนใหพฒนาเปนแอพ Native สหรบทง iOS และ Android

ผลลพธ

เมอลกคาแสดงความคดกบเรา เราเหนศกยภาพทยงใหญในทนทและแมวาแอพนน ตองการการเขยนโปรแกรมทซบซอนเรากภมใจท Faver ใชงานงายอยางเหลอเชอ เราจง มความพงพอใจอยางมากทไดพฒนาซอฟตแวรชนหนงซงพดกบครอบครวทวไปและ สามารถใชงานไดโดยสมาชกทกคนทงเดกและผใหญ แอพนมศกยภาพทจะรวมฟงกชนมา กมายในอนาคตและเราหวงวาจะพฒนาสงเหลานในความรวมมออยางใกลชดกบ Faver แอปนใชงานไดฟรและการเขาถงเครอขายผชวยสามารถซอไดดวยคาธรรมเนยมรายป เพยงเลกนอยเพอใหคณไดรบการแจงเตอนโดยอตโนมตเมอผคนใกลชดตองการ

FAVER Case Image
ใหบรการ

FAVER ไดรบการวางแผนและพฒนาตงแตเรมตนโดย imangu วธการตอไปนถกนไปใช ในการพฒนาโครงการนในระยะเวลา 3 เดอน

การบรหารโครงการ
การวเคราะห
ออกแบบ
Native iOS
Native Android
เซรฟเวอรแอพ
REST API
Hosting
Niels Krogsgaard Eskildsen
ผจดการโครงการ
Niels Krogsgaard Eskildsen

เปนแอพทราบรนด ทมบางสงททใหคณรสกปลอดภยเปนพเศษ

A Google user